Edukację w naszym przedszkolu opieramy na autorskim programie edukacyjnym właściwym Szkołom Akwinaty, opiera się on na metodzie edukacji klasycznej i w pełni realizuje podstawę programową MEN.

Jego celem jest usprawnienie  intelektu w poznaniu prawdy, a także uzyskiwanie kultury osobistej opartej na rozumie i woli – nabycie trwałych sprawności, w tym cnót. Oznacza to, że dbamy o całościowy rozwój dziecka, zarówno w obszarze słowa, liczby jak i dłoni, respektując indywidualne dary, które dzieci otrzymały od Stwórcy. Stwarzamy środowisko rozwoju duchowego, intelektualnego i fizycznego. Dlatego w naszym programie znajduje się zarówno katechizm, jak i zajęcia odnoszące się wprost do sprawności językowych  i matematycznych, język angielski, gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy i rytmiki, aktywności plastyczno-techniczne itd. Poprzez codzienne aktywności na świeżym powietrzu wprowadzamy w obserwowanie i rozumienie świata przyrody.

Podczas zajęć w naszym przedszkolu przeplatają się ze sobą różne obszary.

Troska o słowo–w czasie zajęć zwracamy uwagę na rozwój słownictwa, kształtujemy u dzieci umiejętności społeczne, wspieramy całościowy rozwój mowy. Dbamy o umiejętność prezentacji, wprowadzamy w publiczne występy i zasady autoprezentacji. W obszarze słowa również wprowadzamy w sposób naturalny język obcy. Naszym celem jest skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka na późniejszych etapach edukacji szkolnej.

Troska o liczbę–podczas zajęć wspomagamy dzieci w procesie uczenia się wykorzystując ich osobiste doświadczenia. Dzieci w czasie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia, liczenia, zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki) i przez to wdrażają się w myślenie matematyczne.

Troska o dłoń–Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką, czyli rozwijamy indywidualne talenty i predyspozycje, uczymy wyrażać uczucia językiem sztuki, pobudzamy wyobraźnię, kształtujemy twórczą inwencję dziecka i sprawność manualną. Uczymy dzieci poszukiwać piękno i przez to włączać się w stwórczy zamysł Boga. Dziecko staje się widzem i aktorem, rozwija swój umysł poprzez konstruktywne zabawy , prace plastyczne i techniczne. W ramach rozbudzania zainteresowania sztuką organizujemy wycieczki do teatru, dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach.

Troska o harmonię –poprzez zbliżenie do świata przyrody uczymy odczuwania i podziwiania piękna stworzonego świata. Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, rozbudzających potrzeby poznawcze dzieci i umiejętność wyciągania logicznych wniosków, do których należą m.in.:

  • Doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy,
  • Gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek.

Opierając się ma muzyce, zarówno słuchanej jak i wykonywanej, przez całokształt działań budujemy poczucie harmonii i celowości świata.

Czas trwania i forma prowadzenia zajęć są dostosowane do aktualnych możliwości i potrzeb dzieci. Temat wiodący towarzyszy nam przez cały tydzień, a poszczególne dni poszerzają wiedzę dziecka w temacie wiodącym.